محصول دوره راز ثروت الهی از استاد لیلا شب خیز

محصول دوره راز ثروت الهی از استاد لیلا شب خیز
توضیحات محصول

به نام آنکس که آسمانها و زمین و آنچه مابین آن است از آن اوست…

تمامی افراد دوست دارند که در وفور نعمت و ثروت و در کمال آسایش و راحتی زندگی کنند. اما سوال اساسی اینجاست که چرا افراد کمی به این مهم دست پیدا می کنند، ولی افراد زیادی در فقر و تنگدستی، به سختی امور روزانه خویش را می گذراند؟!!!

چرا در بهترین حالات نیز افراد به سختی و با مشکلات روزمره فراوان زندگی معمولی و متوسطی را می گذرانند؟!!!
آیا خداوند برای برخی افراد ثروت و وفور نعمت را خواسته و برای برخی دیگر نه؟!!!
آیا تقدیر و قسمت چنین است که برخی مرفه باشند و برخی متوسط و برخی فقیر؟!!!
آیا ما باید تسلیم شرایط فعلی باشیم یا شرایط را به نفع خودمان تغییر دهیم؟!!!

حتما این موضوع به ذهنتان می رسد که شرایط جامعه و کشور، شرایط بد اقتصادی، نداشتن تخصص و توانایی در خودتان، یا روابط و پارتی بازی ها باعث شده که نتوانید ثروتمند باشید.

می خواهم به شما دوستان عزیزم بگویم که از آنجا که خداوند عادل است و به یک چشم به تمام بندگان خود نگاه می کند، این از ذات پاک خداوند به دور است که فردی را ثروتمند قرار داده و فردی را فقیر نگه دارد.

عامل اساسی دستیابی به ثروت الهی باور و ایمان قلبی به همراهی خداوندی است که جز او هیچ کس و هیچ چیز توانایی بخشش ثروت را به شما ندارد. مهمترین عامل کسب ثروت الهی باور ربوبیت الهی است. باور به این که خداوند تنها قدرت موجود در جهان هستی است و هر موقعیت، ایده، فرد یا شرایطی که در زندگی شما بوجود می آید، تنها و تنها بخاطر وجود خداوندی است که اراده تمام امور در اختیار اوست و تنها اوست که شرایط را برای شما رقم می زند و هیچ اتفاقی را در زندگی شما کسی به جز الله یکتا رقم نمی زند. تنها زمانی به ثروت الهی دست پیدا می کنید که این باور توحیدی را با ایمان قوی در درون خود بسازید.

ثروت الهی با ثروت افرادی که صرفا پولدار هستند از زمین تا آسمان متفاوت است. پولدارها فقط برای پول زندگی می کند. آرامش ندارند و به دنبال پول می دوند. اما ثروتمندان پول به دنبالشان می آید. ثروت الهی همراه با آرامش الهی، عشق به عطا کننده آن ثروت یعنی خداوند بزرگ، همراه با احساس سعادتمندی در دنیا و آخرت است. پس تفاوت از زمین است تا آسمان.

عامل دوم اساسی موثر در ثروتمند شدن افراد باورهای ذهنی آنان نسبت به موضوع ثروت است. بعضی افراد باور دارند که وقتی ثروتمند شوند از خدا دور می شوند. چنین افرادی هم دوست دارند ثروتمند باشند هم می ترسند که ثروت آنها را از راه خدا دور کند. پس این باور اشتباه ذهنی مانع از دستیابی آنها به ثروت می شود.

برخی افراد باور دارند که لیاقت دستیابی به ثروت های میلیاردی را ندارند. چنین افرادی نهایتا به رفع مایحتاج روزمره شان خواهند رسید. این باوراحساس عدم لیاقت مانع از ثروتمند شدن آنان می شود و این موضوع ربط مستقیم به باورهای محدود کننده در مورد عزت نفس افراد دارد.

برخی افراد باوردارند که ثروت ها در دست افراد معدودی قرار دارد و فرصت های ثروت ساز روز به روز انحصاری و کمتر می شوند، فردی با چنین باوری هرگز به ثروت دست نخواهد یافت.

دوستان عزیز مثال های بسیار زیادی وجود دارد از افرادی که این باورهای محدود کننده رادر ذهن خود نپذیرفته اند و توانسته اند این محدودیت هایی را که تنها در ذهن است نه در واقعیت کنار گذاشته و با انگیزه فراوان خود به ثروت دست یابند.

کارآفرینان بسیار زیادی در کشورمان و در جهان وجود دارند که از فقر و تنگ دستی با باورهای قوی ثروت ساز توانسته اند در طی چند سال به موفقیت دست پیدا کنند. زیرا آنان باورهای محدود کننده ذهن خود را نپذیرفته اند و با باور قوی نسبت به موضوع ثروت به موفقیت دست یافته اند

عامل فقر افراد باورهای محدود کننده و فقیرانه آنها در مورد ثروت است و عامل ثروت افراد باورهای درست و قوی آنها در مورد مساله ثروت است.

وقتی شما باورهای مناسبی در مورد ثروت داشته باشید، ایده های ثروت ساز را دریافت می کنید و خداوند نیز از شما حمایت خواهد کرد تا به هدف خود دست یابید.

در واقع شما با جایگزین کردن باورهای قدرتمند کننده به جای باورهای فقیرانه در شرایطی قرار می گیرید، ایده هایی به ذهنتان می رسد، اتفاقاتی برای شما می افتد که به آسانی، خود به خود و به راحتی در مسیر علاقه و استعدادهایتان به ثروت دست پیدا می کنید.

پس بار دیگر این نکته بسیار مهم را مرور می کنیم که تنها عامل دستیابی به ثروت ایجاد باورهای ثروت ساز در ضمیر ناخودآگاه شما و باور و ایمان قلبی و توحیدی به خداوندی است که بی صبرانه منتظر درخواست بنده اش برای کسب ثروت است.

در این دوره بسیار ارزشمند به شناخت صحیح از خداوند جهت اتصال به منبع نعمت و ثروت یعنی خداوند وهاب و شناخت باورهای تضعیف کننده و جایگرینی آنها با باورهای قدرتمند کننده در مورد ثروت خواهیم پرداخت.

اگر به آنچه در این دوره گفته می شود صد در صد عمل کنید و مطالب آن را کامل پذیرفته و به تمرینات آن به صورت کامل عمل نمایید به شما قول می دهم که یک ثروتمند خداپرست خواهید شد. و علاوه بر کسب ثروت الهی به آرامش و دوستی عمیق با پروردگار بسیار مهربان و فاضل خود نیز دست پیدا خواهید کرد.

در “صفحه تهیه محصول” به مطالب مطرح شده در هر یک از جلسات پرداخته شده است.

لیلا شب خیز

جلسه اول در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .

جلسه دوم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه سوم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه چهارم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه پنجم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه ششم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه هفتم  در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه هشتم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه نهم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه دهم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه یازدهم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه دوازدهم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه سیزدهم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .
جلسه چهاردهم در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو خریداری نموده اند قرار داده شد .

نظرات شما :

:: ارسال نظر