جملاتی برای رسیدن به موفقیت

جملاتی برای رسیدن به موفقیت
توضیحات محصول

 

موفقیت به سمت شما نمی آید ، شما باید به طرفش بروید .
گاهی کوچکترین گام در جهت صحیح ، منجر به بزرگترین گام در زندگی شما می شود .
موفقیت ، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است .
اگر لازم است روی پنجه راه بروید ، اما قدم بردارید .
به توانایی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است .
مردان موفق امروز ، کودکان جسور دیروزند .
آرزومند آن نباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی ، بکوش که کمال آنچه هستی باشی .
اگر ندانید که به کجا می روید چگونه توقع دارید به آنجا برسید .
مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیتهایتان را بر سنگ مرمر
اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد ، سعی و عمل دیگر معنی نداشت .

 

کلمات کلیدی :

نظرات شما :

:: ارسال نظر